REGULAMIN ZAJĘĆ JOGI W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM POŁONINY

REGULAMIN ZAJĘĆ JOGI W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM POŁONINY

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy zajęć jogi organizowanych w Resorcie „Połoniny”, Bukowiec 81, 38-610 Bukowiec, dalej jako „Zajęcia Jogi”.
 2. Organizatorem Zajęć Jogi jest Maria Bocheńska-Jafiszow, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą POŁONINY II MARIA BOCHEŃSKA-JAFISZOW, w Bukowcu 81, 38-610 Bukowiec, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, posiadająca NIP 8133207856, REGON 145898247, dalej jako „Organizator”.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Zajęciach Jogi jest wcześniejsza akceptacja treści niniejszego Regulaminu oraz wypełnienie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego Regulaminu, zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z zapisem na Zajęcia Jogi.
 4. Uczestnikiem Zajęć Jogi może być osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia będąca pod opieką osoby pełnoletniej, dalej jako „Uczestnik”.

§ 2 Organizacja Zajęć Jogi

 1. Organizator może wprowadzić limit zapisów na konkretne Zajęcia Jogi.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, miejsca prowadzenia Zajęć Jogi lub ich odwołania. Informacja w tym zakresie zostanie niezwłocznie przekazana Uczestnikom drogą telefoniczną.
 3. Organizator ustala minimalną liczbę Uczestników na konkretne Zajęcia Jogi na 2 osoby. Nieosiągnięcie minimalnej liczby Uczestników może skutkować odwołaniem Zajęć Jogi.
 4. Zapisów na Zajęcia Jogi dokonuje się telefonicznie pod numerem 512 010 066 lub w recepcji Ośrodka Wypoczynkowego Połoniny.
 5. Uczestnik może zgłosić swoją nieobecność na Zajęciach Jogi telefonicznie pod numerem 512 010 066 lub w recepcji Resortu Połoniny.
 6. Nieobecność na Zajęciach Jogi należy zgłosić najpóźniej do 2 godzin przed rozpoczęciem Zajęć Jogi.
 7. Warunkiem uczestnictwa w Zajęciach Jogi jest wniesienie opłaty zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem przed rozpoczęciem Zajęć Jogi.
 8. Zajęcia grupowe organizowane są w zależności od zgłoszenia zainteresowania przez zainteresowane osoby.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość stworzenia stałych grup zajęciowych w określonych dniach i godzinach i o określonym stopniu zaawansowania Uczestników.
 10. Istnieje możliwość zorganizowania indywidualnych zajęć z jogi w cenie 140 zł za godzinę zajęć, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tych zajęć z Instruktorem pod nr tel. 512 010 066 lub w recepcji Resortu Połoniny.
 11. Płatności za Zajęcia Jogi dokonuje się w recepcji Resortu Połoniny gotówką lub kartą.
 12. W przypadku zgłoszenia nieobecności przez Uczestnika, Uczestnik ma możliwość wskazania innej osoby, która będzie uczestniczyć w zajęciach w jego miejsce.
 13. Zajęcia Jogi prowadzone są przez Instruktora.
 14. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Instruktora nie będzie on mógł przeprowadzić Zajęć Jogi Organizator zapewni zastępstwo osoby prowadzącej Zajęcia Jogi lub zapewni Uczestnikom zwrot już poniesionych przez nich kosztów udziału w tych Zajęciach.
 15. Zajęcia Jogi prowadzone będą w specjalnie przeznaczonej do tego Sali w Resorcie Połoniny, Bukowiec 81, 38-610 Polańczyk.
 16. Uczestnicy obowiązani są do punktualnego przybycia w miejsce prowadzenia Zajęć Jogi.
 17. Uczestnik jest obowiązany do wykonywania poleceń Instruktora.
 18. Uczestnik jest obowiązany przed rozpoczęciem Zajęć Jogi poinformować Instruktora o wszelkich przeciwskazaniach medycznych do udziału Uczestnika w Zajęciach Jogi oraz o jego chorobach i uczuleniach mogących mieć wpływ na aktywność na Zajęciach Jogi.
 19. Organizator nie gwarantuje udostępnienia wszystkim Uczestnikom sprzętu sportowego niezbędnego do udziału w Zajęciach Jogi, tj. maty i koca, wobec czego zachęca Uczestników do używania własnego sprzętu sportowego.
 20. Instruktor ma prawo odmówić uczestnictwa w Zajęciach Jogi Uczestnikowi, który postępuje wbrew Regulaminowi lub znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

§ 3 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2023r.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w recepcji Resortu „Połoniny” oraz  na stronie internetowej Resortu www.poloniny.pl, a także na stronie Instruktora jogi www.jogawbieszczadach.pl. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie

Pełna treść Regulaminu dostępna jest w pliku pdf pod następującym linkiem: Regulamin zajęć jogi